Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Poskytovatelem je Autoškola Renko, Jan Renko, IČO  74002538, Náměstí Osvobození 178, Trutnov, 54101, E-mail: info@autoskolarenko.cz, Tel.: 608 787 331, (dále jen „Poskytovatel“)

1.2 Objednatelem se rozumí každá osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“)

1.3 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

1.4 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ve Smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek, přičemž taková ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé před účinností takových změn či doplnění.

1.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Službu v plném rozsahu a v souladu s požadavky stanovenými zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se současně zavazuje vést výuku dle zákonných podmínek.

1.7 Objednatel je povinen dodržovat veškeré povinnosti pro něj vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

2. Smlouva

2.1 Uzavření Smlouvy

2.1.1 Smlouva může být mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena i na základě nákupu služby v internetovém obchodě na adrese www.autoskolarenko.cz, (dále jen „E-shop”). K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručení e-mailu s potvrzením objednávky do e-mailové schránky Objednatele. Služby lze zakoupit i mimo e-shop u Poskytovatele.

2.2 Druhy nabízených kurzů

2.2.1 Seznam kurzů nabízených Poskytovatelem se včetně jejich popisu nachází na e-shopu.

2.3 Obecné podmínky poskytování Služby

2.3.1 Poskytovatel bude Službu poskytovat řádně a včas s vynaložením veškeré profesionální péče. Při poskytování Služby je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s relevantními právními předpisy.

2.3.2 Služba je poskytována v čase dle možností Poskytovatele s přihlédnutím k preferencím Objednatele.

2.3.3 Objednatel je povinen se účastnit výuky v termínech stanovených Poskytovatelem pro poskytování Služby. Porušení tohoto ustanovení, byť jen jednou, se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.

2.3.4 Objednatel je povinen se řídit pokyny Poskytovatele týkajícími se získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Porušení tohoto ustanovení se považuje za závažné porušení povinností Objednatele.

2.3.5 Objednatel je povinen zajistit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k poskytování Služby na základě Smlouvy.

2.3.6 Vyučovací hodina (teorie i praktického výcviku) trvá 45 minut.

2.3.7  Učitel praktického výcviku (jízd) čeká na domluveném místě pro zahájení předmětné jízdy s Objednatelem vždy max. 15 min.

2.3.8 Učitel praktického výcviku může z důvodu neznalosti práv a povinností vyplývajících ze zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů přerušit praktický výcvik do doby, kdy Objednatel bude mít požadované teoretické znalosti.

2.4 Specifické podmínky Služby

2.4.1 Před zahájením teoretické výuky,  je Objednatel povinen předat Poskytovateli veškeré potřebné podklady. Především vyplněnou žádost o přijetí k výuce a výcviku a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, je-li pro objednaný kurz potřeba.

2.4.2 Rozpis výuky teorie obdrží od lektora.

2.4.3 Před první jízdou praktického výcviku musí Objednatel absolvovat výuku 2 hodin TZBJ ( teorie zásad bezpečné jízdy).

2.4.4 Průkaz žadatele on-line bude sloužit k zaznamenání absolvované výuky.

2.4.5 Po poslední jízdě praktického výcviku podepíše Objednatel zápis o ukončení výuky a domluví si termín závěrečné zkoušky. Toto je možné uskutečnit pouze v případě, že má Objednatel splněny všechny své finanční závazky vůči Poskytovateli vzniklé na základě Smlouvy.

2.4.6 Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli ukončení sjednaného kurzu. Pokud se Objednatel nedostaví na jakoukoliv vyučovací hodinu, kurz se prodlužuje. Tento časový limit se počítá od první jízdy praktického výcviku. Autoškola poté přihlásí uchazeče k řádnému termínu závěrečné zkoušky. Termín závěrečné zkoušky vypisuje Odbor dopravně správní. 

2.4.7 V případě, že se Objednatel z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na domluvený termín závěrečné zkoušky, tak je povinen tuto skutečnost oznámit Poskytovateli nejpozději 72 hodin před zahájením zkoušky. Pokud se Objednatel k závěrečné zkoušce bez výše specifikovaného řádného oznámení nedostaví, tak se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to do 7 dnů od obdržení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuskutečnit další zkoušku z odborné způsobilosti do okamžiku uhrazení výše uvedené smluvní pokuty.

2.4.8 V případě předčasného ukončení kurzu vrátí Poskytovatel Objednateli poměrnou část Odměny, která odpovídá nevyužité části Služby. Pro výpočet vrácené poměrné části Odměny se od Odměny odečte Poplatek uvedený v ceníku. Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli tuto poměrnou část odměny do 14 dnů od uzavření dohody o ukončení kurzu. Poskytovatel i objednatel může bez udání důvodu kurz ukončit.

3. Platební podmínky

3.1 Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit za poskytování Služby na základě Smlouvy odměnu ve výši, která je uvedená na internetovém obchodu u Objednatelem vybraného kurzu (dále jen „Odměna“), nebo v platném ceníku. Ceník i služby jsou uvedeny na e-shopu www.autoskolarenko.cz.

3.2  Při nákupu služby se platí v internetovém obchodě Kartou on-line, nebo na splátky pomocí společnosti ESSOX, které vydává vlastní obchodní podmínky k úhradě na splátky. V případě úhrady na splátky se tyto obchodní podmínky nevylučují, ale připojují k obchodním podmínkám firmy ESSOX. 

3.3  Služby lze zakoupit i mimo e-shop u Poskytovatele, na adrese školícího střediska: Spojenecká 123 (2. patro), Trutnov, 54101, po předchozí domluvě.

4. Ostatní

4.1 Smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou, a to do jednoho roku od okamžiku uzavření Smlouvy.

4.2 V případě, že jsou vzájemná práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele vzniklá v souvislosti se Smlouvou vypořádána před uplynutím doby dle odst. 4.1 Obchodních podmínek (zejména jejich splněním), tak platnost Smlouvy končí tímto okamžikem, tzn. před uplynutím výše uvedené doby.

4.3 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě závažného porušení povinností Objednatele. Výpověď je účinná dnem jejího doručení Objednateli. V případě výpovědi Smlouvy není Poskytovatel povinen vrátit Objednateli žádnou část Odměny.

4.4 Objednatel není oprávněn jakoukoliv pohledávku vyplývající ze Smlouvy postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4.5 Doručování veškerých písemností se provádí na e-mail: info@autoskolarenko.cz. Pokud Objednatel uvede kontaktní adresu, tak Poskytovatel zasílá veškeré listiny primárně na tuto adresu. V případě změny kontaktních údajů, je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu Poskytovatele o této změně písemně informovat.

4.6 V případě doručování jakékoliv písemnosti v souvislosti se Smlouvou, se při nepřevzetí písemnosti při doručování a jejím následném uložení na poště považuje za okamžik doručení 10. den od uložení na poště. V případě vrácení písemnosti zpět odesílateli bez předešlého uložení na poště se považuje za okamžik doručení 10. den od vrácení písemnosti odesílateli.

4.7 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž Poskytovatelem nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb Objednatele.

4.8 U nákupu zboží na e-shopu www.autoskolarenko.cz se bere podpis poskytovatele potvrzení objednávky.

4.9 U nákupu zboží na e-shopu www.autoskolarenko.cz se bere datum podpisu  datum uskutečnění objednávky.

5. Reklamace

5.1 Objednatel má právo uplatnit u Poskytovatele reklamaci vadného plnění Poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od předmětného plnění Poskytovatele.

5.2 Pokud je vada plnění odstranitelná, tak může Objednatel žádat náhradní plnění anebo přiměřenou slevu z Odměny.

5.3 V případě, že není možné vadu plnění odstranit a tato představuje překážku řádného využití Služby, tak může Objednatel odstoupit od Smlouvy, anebo žádat přiměřenou slevu z Odměny.

5.4 Reklamaci plnění Poskytovatele lze uplatnit  na e-mailu: info@autoskolarenko.cz. Poskytovatel na základě uplatnění reklamace vystaví Objednateli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jakým způsobem vyřízení reklamace Objednatel požaduje.

5.5 Poskytovatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Objednatel stejná práva, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

5.6 Po vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Objednateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace vč. případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Poučení spotřebitele

6.1 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání a to na e-mail: info@autoskolarenko.cz . E-mail stačí napsat volnou formou, kde bude uvedeno jméno, přijímení a bankovní spojení.

6.3 Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo příslušné oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, vrátit na účet, který bude uveden v e-mailu odstoupení od smlouvy.

6.4 Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tak je povinen zaplatit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem Služeb stanoveným ve Smlouvě.

6.5 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

6.6 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

6.7 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.8 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

6.9 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatele je uvedeno v internetovém obchodu www.autoskolarenko.cz, v sekci Podmínky ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se vztah Objednatele a Poskytovatele řídí českým právním řádem.

8.2 Objednatel se zavazuje, že rozumí plnému znění obchodních podmínek, které si pročetl společně s Podmínky ochrany osobních údajů. Podepisuje ze své svobodné vůle a bez nátlaku.

Autoškola Renko, Jan Renko, www.autoškolarenko.cz ©